Enkelt forklart:

Denne uken legger regjeringen frem nasjonal transportplan for perioden 2025-2036.

Nasjonal transportplan

Denne uken legger regjeringen frem nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. I denne artikkelen bryter vi enkelt ned hva nasjonal transportplan er for noe. 

Publisert Sist oppdatert

Stortingsmelding

 • En "Stortingsmelding" er en formell melding som regjeringen legger frem for Stortinget. 
 • Stortingsmeldinger brukes til å informere Stortinget om regjeringens politikk, strategier, planer og rapporter innen ulike politikkområder. 
 • Disse meldingene er en viktig del av det norske demokratiske systemet og danner grunnlaget for debatt, diskusjon og politiske beslutninger i Stortinget.
 • En Stortingsmelding kan omfatte en rekke emner, inkludert økonomi, utdanning, helse, miljø, utenrikspolitikk, og samferdsel, for å nevne noen. 
 • Meldingene utarbeides av de forskjellige departementene i regjeringen og sendes deretter til Stortinget for behandling.
 • Når en Stortingsmelding er sendt til Stortinget, blir den vanligvis behandlet i relevante komiteer som deretter kan gi tilbakemeldinger, stille spørsmål og foreslå eventuelle endringer. 
 • Etter debatt og diskusjon i Stortinget, kan det bli vedtatt resolusjoner eller tiltak basert på innholdet i meldingen. 
 • Disse beslutningene kan påvirke utformingen av politikk, lovgivning eller andre tiltak på det relevante området.

Nasjonal transportplan, ofte forkortet til NTP, er en stortingsmelding (se faktaboks) som er utarbeidet av Samferdselsdepartementet. 

Det er, kort fortalt, et veikart for utviklingen innen samferdselsinfrastruktur. Det er en omfattende strategi som setter kursen for landets transportinfrastruktur og mobilitetsbehov i det kommende tiåret.

NTP er en langsiktig plan utformet for å gi retningslinjer og prioriteringer for utviklingen av Norges transportnettverk, inkludert veier, jernbane, kollektivtransport, havner og flyplasser. Planen er et avgjørende verktøy for å møte utfordringene knyttet til befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer og behovet for bærekraftig mobilitet.

Sektormyndigheter

For å gi innspill på hva behovene er for infrastrukturinvesteringer og prioriteringer innen vei, jernbane, havner og lufthavner, har Samferdselsdepartementet innhentet faglige innspill fra:

  • Vei: Statens vegvesen, Nye Veier
  • Jernbane: Jernbanedirektoratet, Bane NOR
  • Flyplasser/Luftfart: Avinor
  • Havner/Sjøfart: Kystverket

Bak utarbeidelsen av NTP står Samferdselsdepartementet i samarbeid med ulike sektormyndigheter (se faktaboks "Sektormyndigheter" ), lokale myndigheter, interessegrupper og relevante aktører innen transportsektoren. 

Den omfattende prosessen tar hensyn til teknologiske fremskritt, økonomiske forhold og samfunnsmessige behov for å forme en helhetlig plan som tjener nasjonens interesser.

NTP er strukturert rundt flere hovedområder, inkludert:

 1. Veibygging og vedlikehold: Prioritering av utbygging og oppgradering av veinettverket for å sikre bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet over hele landet. Fokus settes også på å redusere køer og reisetider.

 2. Jernbaneutvikling: Økt satsing på jernbanenettet med mål om å forbedre kapasitet, frekvens og punktlighet. Dette inkluderer både passasjer- og godstransport, samt elektrifisering av strekninger for å redusere klimagassutslippene.

 3. Kollektivtransport: Styrking av kollektivtilbudet i byområder og distrikter for å redusere biltrafikk, forbedre luftkvaliteten og fremme bærekraftige transportalternativer.

 4. Havner og flyplasser: Investeringer i havneinfrastruktur og flyplasser for å sikre effektiv varetransport og tilgjengelighet til og fra Norge.

Planprosessen for NTP involverer grundig analyse, konsultasjon og politisk debatt. Etter at regjeringen legger frem et utkast til plan, blir det åpnet for høringsrunder der ulike interessenter kan komme med innspill og tilbakemeldinger. Basert på disse tilbakemeldingene og videre politisk behandling, blir den endelige planen vedtatt av Stortinget.

Med den nye NTP håper regjeringen å legge til rette for en mer effektiv, bærekraftig og inkluderende transportinfrastruktur som møter fremtidige behov og utfordringer i Norge.

Fordeler med NTP-prosessen

Helhetlig planlegging: 

NTP tar en omfattende tilnærming til transportutfordringer ved å integrere veibygging, jernbaneutvikling, kollektivtransport, havne- og flyplassinfrastruktur. Dette sikrer en helhetlig plan som tar hensyn til ulike transportformer og deres samspill.

Prioritering av ressurser: 

Gjennom NTP-prosessen kan regjeringen og andre interessenter prioritere ressursene på en effektiv måte. Dette innebærer å investere i områder som vil gi størst avkastning i form av økt mobilitet, trafikksikkerhet og miljøgevinster.

Langsiktig perspektiv: 

NTP legger grunnlaget for langsiktig planlegging av transportinfrastrukturen. Dette bidrar til stabilitet og forutsigbarhet for både offentlige myndigheter og private aktører, noe som er avgjørende for å tiltrekke investeringer og fremme bærekraftig utvikling.

Demokratisk deltakelse:

Planprosessen for NTP inkluderer offentlige høringer og konsultasjoner, som gir interessenter muligheten til å komme med innspill og tilbakemeldinger. Dette sikrer at ulike synspunkter og behov blir hørt og integrert i den endelige planen, noe som bidrar til økt legitimitet og aksept.

Styrket samarbeid: 

NTP-prosessen fremmer samarbeid mellom ulike sektorer, regioner og interessenter innen transportsektoren. Dette bidrar til å bryte ned siloer og fremme koordinerte tiltak for å løse komplekse transportutfordringer.

Bærekraftig utvikling:

NTP legger vekt på bærekraftige transportløsninger som reduserer klimagassutslipp, fremmer bruk av fornybar energi og reduserer miljøbelastningen fra transportsektoren. Dette er avgjørende for å møte Norges klimamål og bidra til global innsats for å bekjempe klimaendringene.

Og kritikken mot NTP-prosessen handler ofte om:

Manglende fleksibilitet:

Noen kritikere hevder at NTP-prosessen kan være for rigid og mangler tilstrekkelig fleksibilitet til å tilpasse seg endrede behov og omstendigheter over tid. Dette kan føre til at planen blir utdatert og ikke tar hensyn til nye utfordringer eller muligheter.

Langsiktig finansiering: 

En vanlig bekymring er knyttet til langsiktig finansiering av tiltakene som er inkludert i NTP. Selv om planen kan inneholde ambisiøse mål og prosjekter, er det ofte uklart hvor finansieringen vil komme fra, og det kan være en risiko for at prosjekter blir utsatt eller kansellert på grunn av mangel på midler.

Manglende fokus på alternative transportformer:

Noen kritikere mener at NTP legger for stor vekt på tradisjonelle transportformer som vei- og jernbanenettverk, og ikke gir tilstrekkelig oppmerksomhet til alternative transportformer som sykling, gang, og nye mobilitetsløsninger som deling av kjøretøy og autonome kjøretøy.

Svak regional balanse:

Det har vært kritikk mot NTP for å prioritere visse regioner eller prosjekter på bekostning av andre. Noen regioner kan føle seg oversett eller underprioritert i den endelige planen, noe som kan føre til misnøye og ulikhet i tilgangen til transportinfrastruktur.

Miljøkonsekvenser:

Selv om NTP har et mål om å fremme bærekraftig transport, har noen miljøorganisasjoner kritisert planen for å ikke gå langt nok i å redusere klimagassutslipp og beskytte naturmiljøet. Kritikken går på at planen kan fortsette å fremme utbygging av veier og flyplasser som kan ha negative konsekvenser for miljøet.

Demokratisk underskudd:

Til tross for høringsrunder og konsultasjoner, har noen interessenter, særlig lokale samfunn og miljøorganisasjoner, kritisert NTP-prosessen for å mangle reell deltakelse og medbestemmelse. De hevder at beslutningene ofte blir tatt av sentrale myndigheter uten tilstrekkelig hensyn til lokale behov og bekymringer.

Mer info

Her er link til regjeringens egen temaside om nasjonal transportplan.

Om artikkelen

Artikkelen er bearbeidet med hjelp av AI-verktøy. Innholdet er kvalitetssikret av journalist før publisering.

Her er flere artikler i "Enkelt forklart"-serien:

Powered by Labrador CMS