Klar tale fra samferdselsministeren:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tar grep. Foto: Per Dagfinn Wolden

– En ekstraordinær situasjon krever fornuftig samferdselsstyring

- Vi er i en ekstraordinær situasjon nå med krig i Ukraina og prisvekst i samfunnet. Det krever at vi ser på alle samferdselsprosjektene våre, og som må styres på en fornuftig måte.

Publisert Sist oppdatert

Fakta: Jon-Ivar Nygård

Alder: 49

Bosted: Ordealen, Fredrikstad

Bakgrunn/yrke: Har vært ordfører siden 2015 og heltidspolitiker siden 2007. Var HR-rådgiver i fire år før det.

Familie: Samboer

Fritidsinteresser: Båtliv og løpeturer i Fredrikstadmarka

Det forteller samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Logistikk Inside.

Samtidig understreker han viktigheten av å bygge i stor stil:

– Vi skal bygge mye i årene som kommer, forteller han og fremhever at samferdselsministerens viktigste oppgave er å forvalte samferdselsverdiene.

Samferdselsministeren åpner årets Transport & Logistikk 2022. Regjeringens budsjett for 2023 er en naturlig del av statsrådens åpningsforedrag 24. oktober.

Nygård er nr. 34 i rekken av samferdselsministre som har deltatt på Transport & Logistikk siden konferansens første år i 1958.

Dette er imidlertid ikke en helt ny arena for samferdselsministeren. Allerede i fjor var han tilstede like etter at han tiltrådte som statsråd, og hvor Transport & Logistikk var den første konferansen Nygård deltok på.

Nygård har vært en tydelig stemme på samferdselsområdet også i sin tid som ordfører i Fredrikstad. Samferdselsministeren har en fortid som ble ordfører i Fredrikstad i hele 10 år fra 2011 og frem til 2021. Nygård har vært folkevalgt i Fredrikstad siden 1993. I perioden 2007-2011 satt han i formannskapet og var gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fredrikstad bystyre.

Nygård kom inn på Stortinget som Østfold Arbeiderparti sin førstekandidat i stortingsvalget i 2021.

Logistikk Inside har stilt samferdselsministeren noen spørsmål i anledning hans deltagelse på Transport & Logistikk 2022.

- Hvordan vil du styre landets samferdselspolitikk i tiden som kommer?

- Vi er i en ekstraordinær situasjon nå med krig i Ukraina og prisvekst i samfunnet. Det krever at vi ser på alle samferdselsprosjektene våre, og styrer på en fornuftig måte. Samtidig er det viktig å understreke at det bygges mye. Og det skal vi også gjøre i årene som kommer.

- Hva er samferdselsministerens viktigste oppgave?

- Samferdselsministerens viktigste oppgave er å forvalte samferdselsverdiene i landet vårt, og sørge for at viktige prosjekter kommer i havn på en best mulig måte, samtidig som man må ta vare på det som er viktigst for hverdagen til vanlige folk.

- Hvordan legger du opp veisatsingen?

- Det blir viktig å komme i mål med mange av de store prosjektene vi har igangsatt, og det er også noe vi er i tett dialog med Statens vegvesen om.

- Hva må topp-prioriteres hva norske veier angår?

- Topp prioritet på norske veier er nullvisjonen for antall dødsfall i trafikken. Nå ser vi en økning, og da må vi framover se på tiltak for å få ned ulykkestallene. Vi har ingen liv å miste i trafikken. Samtidig er det viktig at vi når målene våre om en effektiv reisehverdag og god konkurranseevne for næringslivet og om at transportsektoren skal bidra til å nå Norges klima- og miljø-mål. Vi styrer mot målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

- Hva må komme først: vedlikehold eller utvidelse av det norske veinettet?

- Dette er ikke et enten eller spørsmål. Vedlikehold og det å ta vare på det vi har er det som er viktigst for hverdagen til folk, men vi trenger også å utbedre og bygge nytt for at folk skal komme fram til rett tid og på en trygg måte.

- Hvordan definerer du en god transport- og logistikkpolitikk?

- God transport- og logistikkpolitikk sørger for at mennesker og varer kommer trygt frem, det binder landet sammen og gir folk muligheter til å ferdes rundt om i hele Norge.

- Hvilken betydning har en konferanse som Transport & Logistikk?

- Transport og logistikk-konferansen er en viktig arena, som samler de som holder hjula i gang i Norge. Norge er et langstrakt land som er helt avhengig av både transport og god logistikk, og da er vi helt avhengig av at de beste folka møtes og utveksler tanker og ideer på slike arenaer, sier Nygård.

Ifølge samferdselsministeren sørger god transport- og logistikkpolitikk for at mennesker og varer kommer trygt frem.

– Det binder landet sammen og gir folk muligheter til å ferdes rundt om i hele Norge, sier Nygård.

– Det må bygges i stor stil. Og det skal vi også gjøre i årene som kommer, forteller samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Samferdselsministeren ivrer for vei-, sjø- og banetransport. I så måte skal en tro at han er rett mann for norsk samferdsel, og ikke minst landets transport- og logistikknæring.

Nygård kan da også oppleves som en visjonær og jordnær politiker fra Østfold-byen Fredrikstad, og hvor han som Fredrikstad-ordfører tiltrådte ministerposten bare kort tid etter at han tok steget over i rikspolitikken etter fjorårets Stortingsvalg.

Samferdsel har alltid stått sentralt for Nygård, og han har vist et stort og nyttig politisk engasjement for blant annet jernbaneutbygging.

Og som samferdselsminister må han sette samferdsel høyt på den politiske agendaen. Selv har han uttalt at han nesten får dårlig samvittighet hvis det ikke blir gjort nok på dette feltet.

Ifølge Nygård er samferdsel, som jernbane, havner, veier og by-pakker svært viktig.

Han er for bomring

- For hvis ikke får vi ikke penger til gode veier og gode kollektivløsninger, fremholder samferdselsministeren.

Men han har også tidligere uttalt at det er viktig med bomavgifter på et akseptabelt nivå. Han ønsker en mer brukerstyrt finansiering, hvor de som kjører mest, betaler mest, såkalt veiprising.

Tar NTP-grep

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tar veigrep.

- Uventede hendelser gjør at vi må gjøre forandringer. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk, ifølge samferdselsministeren.

Derfor vil regjeringen legge frem ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år skulle tilsi. Den vil gjelde i tolv år, fra 2025 til 2036.

- Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene fremover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk, gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges fremtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier Nygård.

- Det økonomiske handlingsrommet vil som kjent bli redusert fremover, og tøffe valg står i kø. I tillegg er verdensøkonomien rammet av uventede hendelser som har konsekvenser for all langtidsplanlegging. Mer enn noen gang trenger vi en transportplan som både treffer på behovene, og som har realistiske rammer. Vi kan ikke planlegge etter ambisjoner som ikke er troverdige å gjennomføre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Prioriterer vedlikehold

Selv om bevilgningsveksten ikke ligger an til å bli like høy som før, og flere prosjekter som ligger inne i NTP nå må ses på nytt, vil nivået på bevilgningene til samferdsel fortsatt være historisk høye, understreker samferdselsministeren.

- Effektiv og trygg transport er med på å skape arbeidsplasser og verdier for den enkelte og for fellesskapet. Det bygges nå som aldri før, og en rekke store prosjekter over hele landet skal gjennomføres i årene som kommer. Så ønsker denne regjeringen å prioritere vedlikehold og i større grad bruke mulighetene som teknologi og digitalisering gir for å utvikle transportsystemet. Slik kan vi få mer ut av infrastrukturen vi allerede har, noe som gir en mer ansvarlig og realistisk samferdselspolitikk. Neste NTP må også bidra til at Norge når sine klimamål, sier Nygård.

Inneværende NTP ble lagt fram av Regjeringen Solberg i mars 2021. Den gjelder for perioden 2022–2033.

Powered by Labrador CMS