Transportbransjen frykter konsekvensene om det innføres engangsavgift på fossile lastebiler.

Engangsavgift på fossile lastebiler - utredning

Den norske transportbransjen er bekymret for bransjens fremtid, etter at stortinget har bedt regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Publisert

Under Stortingsbehandlingen av Statsbudsjett for 2023 ble følgende forslag vedtatt: Forslag 105: Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har på bakgrunn av dette sendt et bekymringsbrev til Finansdepartementet, ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

- Ingen andre europeiske land har engangsavgift. Å pålegge norsk lastebilnæring en særnorsk avgift vil svekke ytterligere deres konkurranseevne betydelig. Det vil kunne ha svært uheldige virkninger både for norsk verdiskaping og for norske arbeidsplasser, står det blant annet i brevet.

Lastebilnæringen har over tid etterlyst tiltak fra myndighetene for å gjøre konkurransesituasjonen mer rettferdig for norsk lastebilnæring.

- Å innføre engangsavgift på tunge kjøretøy i Norge vil forverre konkurransesituasjonen betydelig, står det i brevet til finansministeren.

BIL, NBL og NLF frykter at dersom lastebilene med fossile drivlinjer ilegges engangsavgift, vil konsekvensen være at utskiftingstakten på lastebiler svekkes. Det vil bety flere kjørte kilometer på norske veier med eldre lastebiler med høye utslipp, slik at det grønne skiftet på veiene settes tilbake, stikk i strid med intensjonene i Stortingets utredningsvedtak.

Lastbilimportørene, -forhandlerne, -verkstedene og -eierne ønsker støtte til innkjøp av elektrisk drevne lastebiler velkommen, men ber altså om at det særnorske ekstra engangsavgifts-riset mot diesellastebiler settes i en krok - ubrukt.

Brevet er undertegnet: Erik Andresen (direktør i Bilimportørenes Landsforening), Geir A. Mo (administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund) og Stig Morten Nilsen (administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund).

Nedenfor gjengis brevet fra disse til Trygve Slagsvold Vedum i sin helhet:

«Vedr utredning av engangsavgift for fossilt drevne lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy

Under Stortingsbehandlingen av Statsbudsjett for 2023 ble følgende forslag vedtatt: Forslag 105: Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sender med dette et skriftlig innspill til Finansdepartementets arbeid med oppfølging av vedtaket. BIL, NBF og NLF representerer importørene, verkstedene og lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport. På vegne av våre medlemmer vil vi sterkt advare mot å innføre engangsavgift for tunge kjøretøy.

Svekkelse av norsk lastebilnæring og norske arbeidsplasser

Lastebilnæringen opererer i et marked med sterk konkurranse med innenlandske og utenlandske aktører, og lave marginer. Blant mange utenlandske aktører er det et betydelig press på lønns- og arbeidsvilkår, og seriøse norske transportvirksomheter har allerede et utfordrende kostnadsbilde sammenlignet med konkurrentene.

Mange utenlandske firma benytter også biler med dårligere standard, noe som medfører større klimaavtrykk og økt ulykkesrisiko. Ingen andre europeiske land har engangsavgift. Å pålegge norsk lastebilnæring en særnorsk avgift vil svekke ytterligere deres konkurranseevne betydelig.

Det vil kunne ha svært uheldige virkninger både for norsk verdiskaping og for norske arbeidsplasser. Lastebilnæringen har over tid etterlyst tiltak fra myndighetene for å gjøre konkurransesituasjonen mer rettferdig for norsk lastebilnæring. Å innføre engangsavgift på tunge kjøretøy i Norge vil forverre konkurransesituasjonen betydelig.

Konsekvenser for det grønne skiftet på veiene

BIL, NBF og NLF jobber alle for å fremme klimavennlig teknologi og minimere utslippene fra veitransporten. Elektrifiseringen av tungtransporten er i godt i gang, og 2030-målet om 50 prosent salg av nye nullutslippslastebiler vil være teknologisk realiserbart. Men innkjøpskostnadene og bruksulempene ved elektriske lastebiler er fortsatt betydelige, og målet kan bare oppnås gjennom styrkede positive insentiver.

For å få økt fart på elektrifiseringen er det nødvendig med både kraftfulle kjøpsinsentiver fra ENOVA, og støtte til ladeinfrastruktur hos virksomhetene. Det er avgjørende at insentivene er tilpasset lastebilnæringens struktur og oppleves tilgjengelige også for små og mellomstore virksomheter. En av de største barrierene for elektrifisering handler om mangel på ladeinfrastruktur langs hovedveinettet.

Vi imøteser derfor Vegvesenets oppfølging av regjeringens ladestrategi. Dersom lastebilene med fossile drivlinjer ilegges engangsavgift, frykter vi konsekvensen vil være at utskiftingstakten på lastebiler vil svekkes. Det vil bety flere kjørte kilometer på norske veier med eldre lastebiler med høye utslipp. Slik vil det grønne skiftet på veiene settes tilbake, stikk i strid med intensjonene i Stortingets utredningsvedtak. BIL, NBF og NLF stiller gjerne i møte for å utdype spørsmål og problemstillinger.

Med vennlig hilsen
Erik Andresen Direktør Bilimportørenes Landsforening
Geir A. Mo Administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund
Stig Morten Nilsen Administrerende direktør Norges Bilbransjeforbund»

Powered by Labrador CMS