Kronikk av Ofotbanealliansen og Narvik Havn:

Narvik er et viktig knutepunkt for godsstrømmer både øst-vest og nord-sør. Nå håper Ofotbanealliansen på "mer kjærlighet" fra regjeringene i Norge og Sverige for strekningen Kiruna-Narvik.

- På tide å stå opp for Ofotbanen og Malmbanan!

Ofotbanealliansen og Narvik Havn har sendt et brev til den norske og svenske regjeringen angående Ofotbanen/Malmbanens funksjon og behov. Det er også sendt ut som et åpent brev i diverse kanaler for å øke oppmerksomheten om en livsviktig livsnerve for næringslivet i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Vi som skriver under på dette brevet er alle aktører som på forskjellige måter er avhengige av Ofotbanen/Malmbanen i våre respektive virksomheter. 

Vi tar dette initiativet fordi vi er dypt bekymret over banens dårlige funksjon og manglende kapasitet. Den dårlige tilstanden på banen har allerede i dag store negative konsekvenser for våre virksomheter, for vår konkurranseevne og for våre lands velferd og BNP. På sikt er også evnen til å vokse og utvikle seg truet, samt våre lands beredskap og forsvarsevne er i fare. Vi krever derfor at våre respektive regjeringer samhandler og sørger for en utvidelse til dobbeltspor på banen.

Banen transporterer ikke bare omfattende mengder av jernmalm, men også fisk, mineraler, dagligvarer og post. I tillegg kommer innsatsvarer til industri, persontrafikk og en økende turist/besøksnæring. Alternative transportveier er ikke-eksisterende. Alle forstyrrelser på banen påvirker derfor både våre selskaper og våre kunder samt truer på sikt både grunnleggende samfunnsfunksjoner, råstofftilgang og militær mobilitet, ikke bare for vår region, men også langt videre.

Det er ennå ikke mulig å beregne kostnadsbildet for den langvarige (pågående) stansen på banen etter avsporingen 17. desember i fjor, men det er snakk om flere milliarder. Milliarder som i stedet kunne vært investert i å utvikle våre regioner, vår virksomhet og vår konkurranseevne.

Denne siste stansen er dessverre ikke et uheldig engangstilfelle. Tvert imot er forstyrrelser, fartsreduksjoner og stopp på banen en del av Ofotbanen/Malmbanens hverdag og noe alle aktører alltid er tvunget til å planlegge utenfra. Det er uholdbart. Vi trenger langsiktige og stabile forhold for infrastrukturen og da er økt redundans og pålitelighet på banen en nødvendighet.

Dagens planlagte innsatsen på banen vil ikke være nok. Snarere forventes kapasitetsmangelen å øke i årene som kommer. For å sikre banens langsiktige kapasitet og pålitelighet samt møte fremtidens transportbehov er utvidelse til dobbeltspor helt avgjørende. På enkelte strekninger vil forlengende og utvidede krysningsspor utgjøre en vesentlig forskjell. Dette ville ikke bare muliggjøre smidigere og raskere transport av varer og personer, men også gi økt robusthet ved forstyrrelser samt utvide mulighetene for vedlikehold.

Uten nødvendig opprustning og utbygging er det overhengende risiko for at planlagte utvidelser ikke kan realiseres og dermed reduseres konkurranseevnen og utvikling av industri i våre land. I tillegg til dette har banen en avgjørende betydning for både norsk og svensk beredskaps- og forsvarsevne.

På bakgrunn av dette vil vi oppmuntre den norske og svenske regjeringen til å ta et felles krafttak for å løse utfordringene på banen både på kort og lang sikt. Det er ikke lenger mulig å planlegge for enkeltprosjekter, Narvik Havn KF, men det må gjøres en helhetlig tilnærming med innsats for dobbeltspor og krysningsspor langs banen både på norsk og svensk side.

For effektiv gjennomføring må også alt arbeid med vedlikehold og investeringer koordineres effektivt i hvert land så vel som mellom landene.

Vi er innstilt på å bidra på alle måter til konstruktive løsninger og ser frem til et dialogmøte med ansvarlige politikere på begge sider av grensen i nær fremtid.

Powered by Labrador CMS