En felles terminal for sjø og jernbane i Bodø vil være nøkkelen for den nye grønne godskorridoren.

Planer lagt for ny, grønn godskorridor i nord

Onsdag 19. juni ble de første intensjonsavtalene på vei mot å starte en grønn, utslippsfri godskorridor mellom Oslo og Nord-Norge signert, og i Bodø skal jernbane og sjøtransport få felles godsterminal.

Publisert

Asko Maritime har lenge jobbet sammen med Bodø Havn, Harstad Havn og Tromsø Havn og andre aktører for å få realisert en sjøveis godsrute mellom Bodø og Tromsø, basert på en nullutslippsteknologi. Nå er de første avtalene for prosjektet signert, med mange av de viktigste aktørene med på laget.

– Vi ønsker å etablere en godskorridor mellom sør og nord, gjennom å kombinere jernbane mellom Oslo og Bodø med batteridrevne godsskip mellom Bodø, Harstad og Tromsø, dette åpner også for elektrifisering av veitransporten til og fra havnen med kortere kjørestrekninger på vei, sier Kai Just Olsen, daglig leder i Asko Maritime.

Det Asko Maritime ønsker å få til er kort fortalt daglige avganger med batteridrevne skip mellom Bodø og Tromsø, med stopp i Harstad på veien. For å få til det er det mye som må på plass, og en del av det ble det i alle fall lagt planer for onsdag.

To avtaler

Den 19. juni ble det nemlig signert to avtaler i Bodø, som begge skal få fortgang i dette arbeidet. Den ene avtalen er en intensjonsavtale mellom Asko Maritime og havneselskapene i Tromsø, Harstad og Bodø. Avtalen skal sikre den nødvendige fremdriften og koordineringen mellom aktørene.

– Denne avtalen er viktig for at vi i fellesskap skal kunne jobbe mot målet med å få på plass blant annet infrastruktur og energi for nullutslippsløsningene som ønskes etablert, sier havnedirektør i Bodø Havn Kjersti Stormo, med bifall fra havnedirektørene i Harstad og Tromsø.

Styreleder i Bodø Havn, Inger-Hilde Wigen, Havnedirektør i Tromsø Havn, Jørn-Even Hansen og Havnedirektør i Harstad Havn Anne-Britt Bekken. Signerer avtalen med ASKO Maritime, som deltok og signerte digitalt.

Også Kai Just Olsen i Asko Maritime mener at avtalen er et viktig steg:

– En slik avtale er viktig for oss når vi nå skal møte andre vareeiere og godstransportører og fortelle om våre planer. Vår løsning skal også kunne brukes av andre godstransportører enn Asko. Vi ønsker å etablere en åpen løsning, og vi ønsker at så mange som mulig skal ta del i den, sier han og oppfordrer samtidig til å ta kontakt om man ønsker et grønt transporttilbud til sine kunder. 

Sikrer felles terminal i Bodø

Den andre avtalen sikrer at terminalstrukturen i Bodø mellom havn og jernbaneterminal blir tilrettelagt for at prosjektet skal realiseres. I Bodø er jernbaneterminalen og havneterminalen adskilt av en sterkt trafikkert vei, som på tross av at godsterminalene ligger kun noe få hundre meter fra hverandre gjør at flytting av gods mellom jernbane og sjø er utfordrende.

Fornøyde med signering av avtale som skal gi grønnere transport i Norge. Fv: Inger-Hilde Wigen, styreleder Bodø Havn, Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører Bodø kommune, Eirik Fure, Bane Nor og Bjørn Laksforsmo, Statens Vegvesen.
Slik ser planene for veibroen over terminalområdet ut.

– Vi mener å ha funnet en god løsning ved at vi bygger en bro for biltrafikk og myke trafikanter over terminalområdet, sier avdelingsdirektør for Teknisk og Eiendomsavdeling i Bodø kommune, Knut Hernes. Bruløsningen applauderes av både Bane Nor og Statens vegvesen, som begge vil bidra til prosjektets realisering.

Det er nå skrevet en intensjonsavtale mellom Bodø kommune, Bodø Havn, Bane Nor og Statens vegvesen, hvor det etableres et spleiselag mellom aktørene som skal sikre at brua blir bygd. Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen, er svært fornøyd med at avtalen nå er på plass.

– Med denne avtalen har vi sikret at en sentral del av den nødvendige finansieringen er på plass, og det er unikt at de ulike transportetatene samarbeider på denne måten om å finne de gode og fremtidsrettede løsninger, sier Ingebrigtsen.

For at Asko Maritime skal kunne gå i gang med å kontrahere de to skipene som trengs til ruten, må finansieringen av broen i Bodø komme på plass. I tillegg må Asko Maritime ha sikret avtaler med brukere som Posten Bring, PostNord, Tine og andre som viser at dette også er et bærekraftig prosjekt økonomisk. 

Partene har nå ut året på å få ting på plass, og Kai Just Olsen håper at en avgjørelse kan tas ved årsskiftet.

- Det er mange ting som må på plass. Blant annet gode rutetider på jernbanen. Det må på plass for at vi skal få med oss kundene. Dersom alt vår veien håper at vi kan ta en beslutning ved årsskiftet, sier Just Olsen. 

Rundt tre år vil det ta å bygge skipene og få dem klare for ruten mellom Bodø og Tromsø. Her en illustrasjon fra innseilingen til Bodø.

Tre år med bygging

Fra beslutningen tas, både om bygging av skip og terminal med bro i Bodø, vil det gå rundt tre år før skipene er i trafikk, forteller Einar Willumsen i Bodø Havn.

- Det som ble diskutert på møtet i dag, er 36 måneder fra kontrahering av skip. Det passer godt i den planen som både kommunen og vi ser på når det gjelder tidsrammen for bygging av broen, sier Willumsen.

Skipene vil kun være drevet av batteri, og vil ikke ha en kombinert løsning med ammoniakk eller hydrogen. Aggregat, trolig drevet av biodiesel, vil være reserveløsningen, forteller Kai Just Olsen. Skipene vil også være klargjort for både roro-trafikk og containerhåndtering. 

- Det er viktig å kunne håndtere både traller og containere, sier Just Olsen. 

Styrker jernbanen

For Bane Nor er dette et svært ønsket prosjekt.

– Bane Nor vil legge til rette for en utslippsfri korridor til Tromsø. En kobling til havneterminalen i Bodø vil gjøre dette mulig og styrker miljøvennlig godstransport på jernbanen, sier leder for godskunder i Bane Nor, Eirik Fure.

Også Statens vegvesen ser store gevinster med å bidra til å flytte gods fra vei til jernbane og sjøtransport:

– Våre mål er å oppfylle klimamålene, ivareta trafikksikkerheten og gjøre det enklere for folk og næringsliv. En utslippsfri godsrute til sjøs svarer på alle disse målene, sier driftsdirektør i Statens Vegvesen Bjørn Laksforsmo.

Powered by Labrador CMS