2023 - Kort oppsummert:

10. desember: Oskar Stenström

Følg Mtlogistikk og Logistikk Insides adventskalender. Bak luke nummer ti finner vi Oskar Stenström, Godsdirektør i Bane NOR.

Publisert Sist oppdatert

Logistikkredaksjonens adventskalender

  • I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. 
  • Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i.
  • Det presenteres en ny artikkel hver dag.

Oskar Stenström har vært godsdirektør i Bane NOR siden 2017.

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- Miljø og klima har nå en reell påvirkning på valg av transportmiddel. Transportsektoren står for omtrent 30 prosent av de norske klimagassutslippene, mens jernbanen isolert står for kun 0,1 prosent. Best kan bli bedre, utslippene fra den norske jernbanen er omtrent 50 000 CO2 ekvivalenter per år. Både dieselstrekninger og terminaldrift utgjør vesentlige utslipp som vi trenger å redusere.  

Energieffektivitet blir alt viktigere i fremtidens transport. Norge går mot et kraftunderskudd og fremtidens transport må være både miljø- og klimavennlig, og også energieffektiv. Miljødirektoratet har tidligere konstatert at dagens og fremtidens begrensede tilbud på fossilfri kraft vil kreve en overgang til mer energieffektive transportformer. Jernbanetransporten er omtrent seks ganger så energieffektiv sammenlignet med veitransport, og derfor en viktig komponent i fremtidens transportløsning. 

Jernbanen og veitransport må utfylle hverandre. Sjåførmangel og økte kostnader innenfor veitransport vil nok fortsette å prege transportnæringen. Samtidig kan ikke jernbanen alene overta transportarbeidet. Jernbanen må ta seg av transport på de lange strekningene, for at godset deretter effektivt skal kunne omlastes til lastbil. Våre terminaler må derfor tilrettelegges både for effektiv lasting og lossing av tog, men også for effektiv omlastning mellom tog og bil.

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- Åpningen av vår første grønne terminal «Nye Nygårdstangen»! Nye Nygårdstangen er vår første terminal som er tilrettelagt for grønn drift. Terminalen er tilrettelagt med lademuligheter for både tungt og lett utstyr. Den er utformet på en måte som gjør at vi har redusert behovet for skiftemaskiner. I tillegg skal byggene forsynes med fjernvarme og solenergi. Prosessen frem til vi har fått vår nye terminal på plass har vært krevende for mange parter, men jeg opplever at vi og transportnæringen nå står samlet bak denne flotte terminalen. 

Jernbanen har vært preget av ekstremværet "Hans" og Randklev bru. Situasjonen er krevende for hele jernbanesektoren, og ikke minst for godstogselskapene. Samtidig er jeg stolt over den omkjøringsmuligheten som vi har fått til på Rørosbanen. Totalt har vi klart å tilby oppimot 80 prosent av den infrastrukturkapasitet som vi tidligere hadde på Dovrebanen.  

Vi har også åpnet Østre linje på Østfoldbanen for godstog i avvikssituasjoner. Jernbanenettet består av over 90 prosent enkeltspor. Men på noen deler av jernbanenettet har vi omkjøringsmuligheter som vi må tilrettelegge for. Østfoldbanens Østre linje er et eksempel på omkjøringsmulighet som tidligere har vært begrenset til kun persontog og arbeidstog. Fra midten av oktober er strekningen gjenåpnet for godstog i avvikssituasjoner. Gjenåpningen vil sikre virkeforsyningen til Østfoldindustrien, og skape et mer forutsigbart transporttilbud.

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- I starten av 2023 valgte godstogselskapet Green Cargo å forlate Norge. OnRail som da opererte et daglig tog tur /retur Oslo-Åndalsnes tok sjansen og overtok store deler av den trafikk som tidligere hadde blitt operert av Green Cargo. OnRail er i dag hovedkonkurrenten til CargoNet og opererer over 20 prosent av totalvolumet (kombitransport).  Jeg er imponert over denne oppskalering og har stor forståelse og respekt for at dette ikke bare er eller har vært en enkel endringsreise.

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for egen bedrift?

- Jeg tror driftsituasjonen for gods på bane vil normaliseres i 2024. Generelt ser vi en volumnedgang fra 2022 til 2023 på omkring 10 prosent. Nedgangen vil nok vare et stykke inn i 2024. Hittil har utfordringer med både Randklev bru og lokproblemer vært drivere bak denne nedgangen. Alt tyder på at Randklev bru kommer på plass før sommeren, noe som vil gjøre at vi står betydelig sterkere i andre halvdel av 2024. Den økonomiske situasjonen til godstogselskapene er, og vil nok bli, krevende også i 2024. Dette påvirker mulighetene for utvikling og innovasjon. Vår forhåpning er at driftsituasjonen skal normaliseres i 2024 og at vi sammen med transportnæringen skal kunne arbeide mer langsiktig. 

Derutover arbeider vi intenst med å forbedre terminaldriften. Sammen med både godstogselskapen og transportkjøperne ønsker vi å styrke konkurransekraften og attraktiviteten til jernbanen og her har terminalene en vesentlig rolle. Vi har høye målsetninger for våre terminaler der omløpshastigheten og presisjonen skal opp, ventetiden skal reduseres, samtidig som vi skal fortsette å utvikle vårt grønne tilbud. CargoNet har fått sin første elektriske reachstackeren til Alnabru, vi ruller ut ladeinfrastruktur, strømposter og arbeider med sertifisering.

Ser vi jernbanen i stort så har vi fått til en vesentlig økt satsning innenfor vedlikehold og fornyelse. Divisjonen Drift og Vedlikehold i Bane NOR har blitt etablert, og det er lagt opp til en betydelig økning av vedlikehold og fornyelse sammenlignet med dagens nivå. Økningen vil få en direkte påvirkning på jernbanens oppetid og vi kan derfor vente at presisjonsnivået til jernbanen vil øke.

Derutover er gods på bane et prioritert satsningsområde. Vi har de siste årene gjennomført flertallet terminaltiltak over hele landet. I tillegg har vi startet opp omtrent 30 investeringstiltak på både terminaler og linjer som skal gjennomføres frem mot 2033. Det er lange ledetider i utviklingen av jernbanen, men i 2024 håper vi kunne si mer om de investeringer som nå har satts i gang.

- Hva tror du kommer til å prege logistikkåret 2024?

- Vi kan nok vente at fraktvolumene på generell basis skal ned. Innbremsingen i økonomien med lavere etterspørsel fra utlandet og høye renter vil nok påvirke både næring og handel. Ser vi isolert til godstransport på bane i 2024, så venter vi som sagt en normalisering og sammenlignet med 2023 venter vi derfor en viss oppgang.

 

Powered by Labrador CMS