Statsbudsjettet 2024:

Norske Havner: - Positivt med økning, men behovet er større

Kystbudsjettet er et av de områdene på samferdselsbudsjettet som øker mest neste år i regjeringens budsjettforslag. Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner, finner likevel ikke grunn til å sprette champagnekorken denne fredagen av den grunn.

Publisert

Faktaboks:

Det planlegges for å gjennomføre arbeider med følgende større farvannsutbedringer i 2024:

– Bognes-Tjeldsundet-Harstad i kommunene Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad,

Nordland og Troms – ferdigstilles i 2026

– Svolvær-Raftsundet i kommunene Vågan og Hadsel, Nordland – ferdigstilles i 2024

– utdyping Mortingbåen i Kinn kommune, Vestland – ferdigstilles i 2024

– innseiling Borg i Fredrikstad kommune, Østfold – ferdigstilles i 2026

– innseiling Mo i Rana i Rana kommune, Nordland – ferdigstilles i 2026

– innseiling Florø i Kinn kommune, Vestland – ferdigstilles i 2025

 

Det er satt av om lag 115 mill. kroner til større fiskerihavnetiltak, og til å igangsette arbeid i følgende fiskerihavner:

– Mehamn fiskerihavn i Gamvik kommune, Finnmark – ferdigstilles i 2025

– Husøy fiskerihavn i Senja kommune, Troms – ferdigstilles i 2025

– Kjøllefjord fiskerihavn i Lebesby kommune, - ferdigstilles 2026

 

Post 71 Tilskudd til i effektive og miljøvennlige havner

Det foreslås bevilget 124 mill. kroner til ordningene. Det er en økning på ca 25 millioner kroner fra 2023. I tillegg foreslås en tilsagnsfullmakt på 176 mill. kroner knyttet til posten.

 

Post 60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg

Det foreslås bevilget 77,5 mill. kroner.

Bevilgningen går til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Hensikten med ordningen er å stimulere til lokal og regional næringsutvikling. Det kan gis inntil 50 pst. samlet statlig tilskudd.

Kystbudsjettet økes med vel 12 prosent i 2024. Mye av dette går til utbedring av farleder og til fiskerihavner. Også ordningen effektive og miljøvennlige havner øker med ca 25 millioner kroner. 

- Dette er positive økninger, men ut fra behovene anser jeg dette som en nøktern økning sier Kjell-Olav Gammelsæter til Logistikk Inside. 

Direktøren i Norske Havner hadde et innlegg under Transport & Logistikk der han snakket varmt om havnenes betydning. Da Logistikk Inside plukker opp telefonrøret nøyaktig en uke etterpå, har han akkurat formulert sine tanker i et innlegg på LinkedIn. Han konstaterer i telefonsamtalen og i innlegget at havnenæringen og sjøfarten kun i begrenset grad har klart å nå gjennom. 

- Norske Havner har gjentatte ganger understreket behovet havnene har for god infrastruktur på land. Vi vet at flere havner har behov for utbedringer både på vei og bane. Eksempelvis Holmenbrua i Drammen og jernbane- og veiprosjektet i Bodø. Det siste også avgjørende viktig for en ny skipsrute mellom Tromsø, Harstad og Bodø. Dessverre finner vi ikke noe om dette i budsjettet. Det er svært beklagelig og noe vi vil jobbe videre med fremover, meddeler han.

- Viktige signaler fra regjeringen om arealutvikling

Gammelsæter registrerer at det ikke er satt av egne midler til arealutvikling, men biter seg merke i at regjeringen er opptatt av hvor kommunene bør legge sine næringsarealer. Regjeringen skriver følgende:

Næringsarealer bør utvikles i eller i umiddelbar nærhet til havnene. Kommunene må selv avgjøre hvilke arealer som er egnet og som bør reguleres til havneformål og andre utbyggingsformål. Statlige og regionale myndigheter kan påvirke beslutningen i planprosessen på ordinært vis gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven dersom det er behov for det.

- Dette er et viktig signal til lokale myndigheter som skal regulere næringsarealer i årene fremover. Vi vet at dersom næringsarealene ligge i tilknytning til havn er sjansen betydelig større for at næringslivet benytter sjøtransport, sier Gammelsæter.

Powered by Labrador CMS