Endringer i Digitoll: Sporing av vareflyt og forskjellige lagerkoder

I forbindelse med implementeringen av Digitoll, har det oppstått et behov for å klargjøre og endre visse aspekter av informasjonen og praksisen, melder tolletaten.

Tolletaten har på sine nettsider kommet med følgende oppdateringer. 

Flytting av forsendelser mellom tollagre i Digitoll-løp 

Når innlegg på tollager får deklarasjonsplikt, vil noen av de gamle innarbeidede rutinene bortfalle. Derfor ønsker tolletaten å informere om en praksis som vil bidra til god sporbarhet av forsendelser mellom tollagre når det kommer til godsnummer fra avsendende og mottagende tollagerholder. 

Henvisning til godsnummer i TVINN 

Ved flytting av varer mellom tollagre henviser avsendende tollagerholder til mottakende tollagerholders godsnummer i sitt tollagerregnskap. Mottagende tollagerholder registrerer varene i tollagerregnskapet og leverer en tollagerdeklarasjon i tråd med kravene i vareførselsforskriften § 4-4-1. Det er mottagende tollagerholders godsnummer som skal oppgis i deklarasjonen i TVINN (rubrikk 49). Avsendende tollagers godsnummer oppgis i fritekstfeltet i rubrikk 44. 

Med de tekniske begrensningene i TVINN, er dette den mest sporbare og oversiktlige måten å flytte varer fra tollager til tollager. 

Ansvarsforhold mellom tollagerholderne 

Når det gjelder hvem som er ansvarlig part, er dette den som til enhver tid har den gyldige tolldeklarasjon. Det vil si at mottagende tollagerholder er deklarasjonspliktig for de varene som legges på tollager. Det er da mottagende tollagerholder som må leveredeklarasjon. Når denne deklarasjonen blir godkjent av Tolletaten blir også ansvaret for varene overført til mottagende tollagerholder. 

Endring av rubrikk 49 ved Digitoll og prosedyren overgang til fri disponering 

Det har kommet en forespørsel fra næringslivet om muligheten til å bruke to ulike koder for å skille hva som er reel direktefortolling, og prosedyrevalg i Digitoll som ikke krever godsregistrering.

Dagens praksis 

I dag angis både direktefortolling og Digitoll deklarasjon for overgang til fri disponering med samme lagerkode i rubrikk 49,henholdsvis årstall + lokasjon + D (202401D). Dette vil fremdeles være praksis for direktefortolling inntil 1.4.2025. 

Fremtidig praksis 

Deklarasjoner som angis i Digitoll med andre prosedyrevalg enn innlegg på tollager, kan bruke lagerkode med årstall + lokasjon + DT (202401DT) i rubrikk 49. 

Forskjellen vil da komme frem av bokstaven T: 

  • 202401D= Direktefortolling 
  • 202401DT= Digitoll 

Da dette er en endring for å imøtekomme et ønske fra næringslivet, så vil det ikke være behov hos Tolletaten til å utføre validering eller kontroll av lagerkoden. 

Du finner mer informasjon om Digitol her.

Powered by Labrador CMS